Työnkuvia

Aktuaari | Analyytikko | Asiakasvastuullinen johtaja | Assistentti
Back office –toimihenkilö | Corporate finance –asiantuntija
Dealer | Ekonomisti | Eläkekäsittelijä | Eläkeneuvoja
Emissioasiantuntija | Emissiojärjestäjä | HR-assistentti
IT-asiantuntija | Kehittämisasiantuntija | Lakiasiantuntija
Markkinointipäällikkö | Matemaatikko | Meklari
Myyntipäällikkö | Osastopäällikkö | Palveluneuvoja
Palvelupäällikkö | Pankinjohtaja | Pankkitoimihenkilö
Rahastonhoitaja | Rahoitusasiantuntija | Salkunhoitaja
Sijoitusanalyytikko | Sijoitusneuvoja | Tiedottaja
TiiminvastaavaTilastotutkija | Työeläkevakuutusten hoitaja 
Työhyvinvoinnin asiantuntija | VarainhoitajaVakuutusneuvoja
Korvauskäsittelijä | Vakuutuskäsittelijä | Vakuutusedustaja
Verkkopalveluasiantuntija | Viestintäjohtaja | Yhteyspäällikkö
Yrityslakimies

Aktuaari. Aktuaari on yleisnimitys vakuutusalaan ja vakuutusmatematiikkaan perehtyneelle matemaatikolle. Hän työskentelee yliaktuaarin alaisuudessa ja vastaa osittain jonkin tilastoyksikön toiminnasta ja sen kehittämisestä. Aktuaarilta vaaditaan tilastotieteellisen ja tietoteknisen osaamisen lisäksi myös asiakaspalvelutaitoja. Ks. myös tilastotutkija.

Analyytikko. Analyytikko arvioi pörssissä noteerattujen yritysten tulevaisuuden talouskehitystä. Ennustaminen ei onnistu palloon katsomalla, vaan analyytikolta vaaditaan yleistä rahoitusalan tuntemusta sekä yleensä myös erikoisosaamista johonkin tiettyy toimialaan tai markkina-alueeseen liittyen. Lue lisää Ammattinetissä »

Asiakasvastuullinen johtaja. Pankkien, arvopaperilaitoksien ja vakuutusyhtiöiden asiakkaista merkittävä osa on yrityksiä. Olipa kyseessä sitten pieni tai iso yritys, jokaista hoitaa oma asiakasvastuullinen johtaja. Hän vastaa tyypillisesti olemassaolevien asiakkaiden palvelemisen lisäksi uusien asiakkaiden hankinnasta.

Assistentti. Assistentteja - tai sihteereitä kuten ennen vanhaan sanottiin - tarvitaan jokaisessa toimistossa. Assistentti vastaa yleensä erilaisten juoksevien asioiden hoitamisesta, jotka pitävät toimiston järjestyksessä. Eri toiminnoilla on myös omia assistentteja: esimerkiksi johdon assistentti avustaa yritysjohtoa erinäisten tehtävien kanssa. Lue lisää Ammattinetissä »

Back office -toimihenkilö. Pankeissa, vakuutusyhtiöissä ja muissa finanssialan yrityksissä tapahtuu paljon sellaista, mitä ei asiakkaille näy. Tällaisten taustalla tapahtuvien toimistotöiden tekijöitä kutsutaan back office -toimihenkilöiksi.

Corporate finance -asiantuntija. ks. rahoitusasiantuntija

Dealer. Finanssialan dealerit diilaavat valuutoilla, kotimaisilla ja ulkomaisilla koroilla sekä erilaisilla johdannaisilla. Dealerit työskentelevät tiiviissä yhteistyössä kollegojensa kanssa, koska onnistuneisiin kauppoihin tarvitaan kaikki saatavilla oleva tieto.

Ekonomisti. Ekonomistin työ muodostuu markkinoiden ja erilaisten sijoituskohteiden kehityksen analysoinnista. Hänen laatimiensa analyysien pohjalta yritykset ja yksityishenkilöt voivat paremmin tehdä tulevaisuuteen liittyviä taloudellisia päätöksiä.

Eläkekäsittelijä. Eläkekäsittelijän laaja-alaiseen toimenkuvaan kuuluu mm. eläkehakemusten alkukäsittely, eläkkeen määrän laskenta, päätöksenanto sekä maksuunpano. Työ sisältää runsaasti yhteydenpitoa asiakkaisiin puhelimitse ja kirjeitse.

Eläkeneuvoja. Eläkeneuvoja vastaa eläkkeelle hakevien ja eläkkeellä olevien kysymyksiin. Työpäivät koostuvat pääasiassa ihmisten tapaamisista ja puhelinkeskusteluista.

Emissioasiantuntija. Emissiolla tarkoitetaan arvopaperien, osakkeiden, obligaatioiden tai seteleiden liikkeellelaskua. Emissioasiantuntija toisin sanoen auttaa yrityksiä esimerkiksi osakeantien järjestelyissä. Työssä on tunnettava lakikirjat hyvin ja se muistuttaakin pitkälti asianajajan työtä.

Emissiojärjestäjä. Emissiolla tarkoitetaan arvopaperien, osakkeiden, obligaatioiden tai seteleiden liikkeellelaskua. Emissiojärjestäjän työhän kuuluu yritysten auttaminen näiden toimenpiteiden käytännön toteuttamisessa.

Henkilökohtainen pankkineuvoja. Pankit tarjoavat asiakkailleen ison valikoiman erilaisia vaihtoehtoja liittyen päivittäisten raha-asioiden hoitamiseen, säästämiseen ja sijoittamiseen, rahoitukseen ja vakuutuuksiin. Henkilökohtainen pankkineuvoja toimii keskustelukumppanina ja asiantuntija, jonka tehtävänä on auttaa löytämään kullekin asiakkaalle hänen tarpeisiinsa parhaiten sopivat pankkipalvelut.

HR-assistentti. HR- (Human resources) eli henkilöstöhallinto-osasto vastaa työyhteisön sisäisistä asioista. HR-henkilöiden työhön kuuluu esimerkiksi uusien työntekijöiden rekrytointi, koulutus ja työhyvinvoinnista huolehtiminen.

IT-asiantuntijaFinanssialalla tarvitaan monenlaisia ja monimutkaisia tietoteknisiä järjestelmiä. Ala tarjoaakin paljon töitä IT-osaajille. Verkkopalveluasiantuntijan vastuulla saattaa esimerkiksi olla verkkopankin ylläpitäminen ja kehittäminen.

Kehittämisasiantuntija. Yritykset kehittävät jatkuvasti tuotteitaan ja palveluitaan vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeita. Kehittämisasiantuntija suunnittelee näitä uudistuksia. Tämän lisäksi hän kertoo uusista tuotteista tai palveluista talon sisäisesti.

Lakiasiantuntija. Finanssialaa säätelevät monet lait ja säännökset. Lakiasiantuntijat huolehtivat siitä, että kaikki toiminta on näiden mukaista.

Markkinointipäällikkö. Markkinoinnin tehtävänä on rakentaa silta asiakkaiden tarpeista yrityksen liiketoimintaan. Markkinointipäällikön työhön kuuluu markkinoinnin käytännön toteuttaminen ja kehittäminen sekä markkinointitiimin johtaminen.

Matemaatikko. Finanssialalla pyöritellään paljon lukuja, joten matemaattisille taidoille on aina kysyntää. Matemaatikot työskentelevät erinäisissä tehtävissä, joissa vaaditaan laskelmien täsmällisyyttä. Lue lisää Ammattinetissä »

Meklari. Rahoitusalalla toimiva meklari hoitaa osakkeilla ja muilla arvopapereilla tapahtuvaa kaupankäyntiä muun muassa pörssissä. Kurssien seuraaminen ja kaupankäynti tapahtuvat pääasiassa tietokoneen ääressä, minkä lisäksi työhön liittyy myös paljon asiakkaiden kanssa kommunikointia. 

Myyntipäällikkö. Myyntipäällikö johtaa koko yrityksen tai sen jonkin tietyn osan myyntiosastoa. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi myyntitavoitteiden määrittelyä, tavoitteiden toteutumisen seuraamista, myyntitoiminnan kehittämistä ja myyntihenkilökunnan kouluttamista.

Osastopäällikkö. Finanssialan yritykset koostuvat useimmiten monista eri osastoista, jotka ovat erikoistuneet yhteen palveluun tai asiakasryhmään. Näitä osastoja vetämään tarvitaan osastopäälliköitä.

Palveluneuvoja. Palveluneuvojan työ on pankeissa tai vakuutusyhtiöissä asioivien auttamista. Monet palvelut ovat siinä määrin monimutkaisia, että niiden ymmärtäminen saattaa olla asiakkaalle vaikeaa. Palveluneuvoja avaa vaikeita käsitteitä ja opastaa tekemään järkeviä ratkaisuja. Tämän lisäksi hän vastaa tuotteiden ja palveluiden myymisestä asiakkaille.

Palvelupäällikkö. Palvelupäällikkö työskentelee esimerkiksi pankissa ja vastaa omasta osastostaan. Hänen työhönsä kuuluu kyseisen osaston palveluhenkilökunnan johtaminen.

Pankinjohtaja. Pankinjohtaja nimensä mukaisesti johtaa yksittäistä pankkikonttoria. Hän vastaa pääkonttorin asettamien toimintalinjojen toteutumisesta omassa konttorissaan. Pankinjohtajan laaja-alaiseen työhön kuuluu esimerkiksi tulostavoitteiden seuraamista, ihmisten johtamista, edustustehtäviä ja merkittävien asiakkaiden tapaamisia. Lue lisää Ammattinetissä »

Pankkitoimihenkilö. Pankkitoimihenkilöt ovat tuttuja kasvoja pankkikonttoreiden tiskeiltä. Heidän työnsä koostuu pankkien perustoimenpiteistä kuten rahan tilillepanoista ja tililtä nostoista. Toimihenkilöiltä odotetaan ennen kaikkea asiakaspalvelutaitoja. Lue lisää Ammattinetissä »

Rahastonhoitaja. Ks. salkunhoitaja.

Rahoitusasiantuntija. Rahoitusasiantuntijan työnä on auttaa yrityksiä ja yksityishenkilöitä rahoitukseen liittyvissä järjestelyissä. Heiltä vaaditaan laajaa tuntemusta rahoitusteorioista, kansantaloudesta ja laskentatoimesta. Rahoitusasiantuntijoita tarvitaan esimerkiksi pankeissa ja pankkiiriliikkeissä. Lue lisää Ammattinetissä »

Salkunhoitaja. Salkunhoitaja hallinnoi erilaisista arvopapereista koostuvaa portfoliota eli tuttavallisemmin salkkua. Esimerkiksi pankkien tarjoamat sijoitusrahastot ovat tällaisia salkkuja. Salkunhoitajan tehtävänä on maksimoida salkkunsa arvo, mikä vaatii jatkuvaa markkinoiden seuraamista ja nopeaa reagointia muuttuviin tilanteisiin.

Sijoitusanalyytikko. Sijoitusanalyytikko arvioi markkinoiden ja pörssiyritysten tulevaisuuden talouskehitystä. Hänen työtään tarvitaan, jotta voidaan tehdä onnistuneita sijoituspäätöksiä.

Sijoitusneuvoja. Sijoitusneuvoja auttaa yksityisiä ihmisiä ja yrityksiä säästämiseen ja sijoittamiseen liittyvissä kysymyksissä. Työhön kuuluu henkilökohtaisten tapaamisten lisäksi talousmaailman tapahtumien jatkuvaa seuraamista.

Tiedottaja. Tiedottajan tehtäviin kuuluu yrityksen tärkeistä asioista tiedottaminen. Tämä tarkoittaa niin sisäistä tiedottamista työntekijöille kuin ulkoista tiedottamista esimerkiksi lehdistölle. Tiedottajia löytyy lähes kaikista finanssialan yrityksistä. Lue lisää Ammattinetissä »

Tiiminvastaava. Tiimivastaavia löytyy lähes jokaisesta vähänkin isommasta finanssialan organisaatiosta. He vastaavat omaan asiantuntemukseensa liittyvän tiimin toiminnasta ja tuloksista.

Tilastotutkija. Pankeissa ja vakuutusyhtiöissä tehdään isoja päätöksiä ja näiden tueksi tarvitaan hyvin pureskeltua tietoa. Tilastotutkijan tehtävänä on jalostaa isoista informaatiomassoista hyödyllistä tietoa. Työ vaatii tarkkuutta sekä matemaattista ja tietoteknistä osaamista. Lue lisää Ammattinetissä »

Työeläkevakuutusten hoitaja. Työeläkevakuutusten hoitajan tehtäviin kuuluu laaja-alaista vakuutustenhoitoa, vakuutusjärjestelmien kehittämistä ja asiakasneuvontaa puhelimitse.

Työhyvinvoinnin asiantuntija: Työeläkeyhtiön työhyvinvoinnin asiantuntijan tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa yksilöllisiä työhyvinvointipalveluja asiakasyritysten tarpeisiin. Työhyvinvoinnin asiantuntija tekee asiakasyrityksissä yhteistyötä johdon, HR:n ja henkilöstön kanssa.

Varainhoitaja. Varainhoitaja palvelee yksityishenkilöitä, yrityksiä tai institutionaalisia sijoittajia sijoituskokonaisuuksien hallinnassa. Hänen päätehtävänään on asiakkaiden rahastojen ja salkkujen arvon maksimoiminen ostamalla ja myymällä arvopapereita oikea-aikaisesti.

Vakuutusneuvoja. Vakuutusneuvoja neuvoo asiakkaita vakuutuksiin liittyvissä asioissa pankeissa ja vakuutusyhtiöissä. Työ on pitkälti asiakaspalvelua kasvotusten tai puhelimitse. Ulospäinsuuntautuneisuus ja neuvottelutaidot ovat tärkeitä vakuutusneuvojalle.

Korvauskäsittelijä. Vakuutusyhtiön korvauskäsittelijä tekee töitä monipuolisesti korvaushakemuksien parissa. Hän vastaa esimerkiksi vahinkojen käsittelystä ja korvauspäätöksien tekemisestä.

Vakuutuskäsittelijä. Vakuutuskäsittelijä on henkilö, joka käsittelee asiakkaiden vakuutushakemukset ja/tai vahinkoilmoitukset ja laittaa korvaukset maksuun. Lue lisää Ammattinetissä »

Vakuutusedustaja. Vakuutusedustaja toimii joko yhden vakuutusyhtiön myyntimiehenä tai itsenäisenä yrittäjänä, joka välittää useiden yhtiöiden vakuutuksia. Uusien asiakkaiden hankkimisen lisäksi hän vastaa olemassa olevien palvelemisesta. Vakuutusedustaja työskentelee toisinaan omassa konttorissa, toisinaan kierrellen asiakkaiden luona. Lue lisää Ammattinetissä »

Verkkopalveluasiantuntija. Ks. IT-asiantuntija.

Viestintäjohtaja. Kaikki yritykset viestivät, ja viestintäjohtaja on yleensä vastuussa koko yrityksen tai sen osan viestinnästä. Hän suunnittelee viestinnän strategisia linjoja ja johtaa viestintäosastoa.

Yhteyspäällikkö. Yhteyspäällikkö vastaa jonkin määrätyn alueen asiakassuhteista. Hän hoitaa suhteita nykyisiin asiakkaisiin ja vastaa myös uusien asiakkaiden hankkimisesta. 

Yrityslakimies. Finanssiala on tarkoin säännelty, ja lakimiehiä tarvitaan varmistamaan, että yritys toimii kaikilta osin lain mukaan. Lakimies saattaa toimia yrityksessä myös muissa kuin suoranaisesti lakiin liittyvissä tehtävissä. Näitä ovat esimerkiksi johtotehtävät. Lue lisää Ammattinetissä »